OPEN CALL: NET ART

Galerie XY Olomouc vyhlašuje open call na umělecké práce z oblasti net artu a digitálního umění pro tematickou kolektivní výstavu, která proběhne v únoru 2021.

Tematickým východiskem pro výstavu s pracovním názvem Les (Im)mattériaux?  je virus jako mnohotvárný fenomén.

Vir nebo virus vnímáme jako komplexní téma, které je v současnosti velice aktuální – ať už se jedná o biologický virus ohrožující lidské zdraví, nebo o uměle vytvořený vir v rámci počítačové bezpečnosti (technologie). Oba druhy viru, nejen v současné době, výrazně zasahují do společnosti a lidských životů. Tím, co je především spojuje, je míra ohrožení, způsobená jejich (zdánlivou) “neviditelností” a zároveň invazivností, a tedy možnost nepozorovaně se šířit a infikovat velké množství jedinců na globální úrovni.


Tato východiska činí z viru nejen bezpečnostní, zdravotnický nebo sociální, ale také filosofický nebo umělecký problém, a otevírají řadu otázek:
 • uměle vytvořený virus technologický vs. virus biologický a jejich vzájemná prostupnost
 • vir jako projev posthumanistických tendencí
 • vir jako umění a umění jako vir
 • vir jako algoritmus
 • virus jako produkt umělé (či biologické) inteligence
 • virtuální a fyzický vir jako projev globalizace
 • vir jako metafora
 • vir jako investigativní detektivka
 • vir jako technický problém
 • performativita viru
 • ….
 • klíčová slova: #neviditelnost, #nebezpečí, #neopatrnost, #reakce, #invazivnost, #neschopnost pochopit, co se děje; #abstinence, #adaptabilita, #opatrnost, #anosognosie, #eisegeze

Předmětem výstavy tedy není primárně uchopení viru v jeho doslovnosti (biologická analýza, vizualiace anatomie viru), ale zpřítomnění širších témat, která existence viru jako posthumanistické autonomní jednotky v současné společnosti vyvolává.

Cílem je ukázat návštěvníkům, že viry byly, jsou a vždy budou součástí našich životů. A také tak trochu demonstrovat, že i vir může být umění.


V rámci otevřené výzvy přijímáme stávající i nově vzniklé práce z oblasti net artu a digitálního umění od profesionálních i začínajících umělců (rozhoduje kvalita práce).

Net art přitom vnímáme jako expanzivní, hybridní set uměleckých praktik, které prostupují mnoha médii a disciplínami. V souladu s definicí serveru Rhizome pak jako umění, které působí na internetu, nebo na něž působí internet. Hledáme tedy nejen práce, které kriticky přistupují k internetu jako k uměleckému médiu, ale i ty, jež využívají jeho neformálních praktik jako selfies nebo Twitterové básně.

V rámci open callu tedy přijímáme práce digitálního i fyzického charakteru (web-based, facebook-based, twitter-based, tumblr-based atp. net art, wi-fi instalace, síťové umění a performance, postinternetová videa, fotografie, malby,  gify, objekty, grafiku, pohyblivý obraz, interaktivní instalace, umělecké texty ad.)Proposal uměleckého díla (vč. dokumentace, vizualizace, příp. návrhu instalačního řešení) zasílejte do 30. srpna 2020 na adresu galerie@xyolomouc.com. Do předmětu uveďte “OPEN CALL NET ART”.


Vybrané autory kontaktujeme v průběhu září 2020.


Výstava je realizována pod kurátorskou záštitou teoretičky net artu a kurátorky Marie Meixnerové (PAF Olomouc, ScreenSaverGallery, #mm net art: internetové umění ve virtuálním a fyzickém prostoru prezentace, Pastiche Filmz: Olomouc 2014) ve spolupráci s Teorií interaktivních médií na Masarykově univerzitě v Brně.


OPEN CALL: NET ART <> Les (Im)mattériaux?

Gallery XY Olomouc announces an open call for net art and digital art works for thematic exhibition taking place in February 2021.

The thematic starting point for the exhibition with working title Les (Im)mattériaux? is virus as a multifaceted phenomenon.

We perceive the virus as a complex and very current topic - be it biological virus endangering human health, or an artificially created virus in the framework of computer security/technology. Both categories of viruses - and not only today - significantly affect society and human lives. What do they have in common above all is the degree of danger caused by their (apparent) “invisibility” and invasiveness at the same time, and thus their ability to spread unobserved and infect large numbers of individuals at the global scale.


These points make virus not only security, health and/or social issue, but also philosophical and artistic problem, and raise a number of questions:
 • artificially created technological virus vs. biological virus, and their mutual permeability
 • virus as a manifestation of posthumanist tendencies
 • virus as art and art as virus
 • virus as algorithm
 • virus as a product of artificial (or biological) intelligence
 • virtual and physical virus as a manifestation of globalization
 • virus as metaphor
 • virus as investigative crime story
 • virus as technical problem
 • the performativity of a virus
 • ….
 • keywords: #invisibility, #danger, #carelessness, #reaction, #invasiveness, #inability to understand what is going on, #abstinence, #adaptability, #caution, #anosognosia, #eisegesis

Therefore the subject of the exhibition lies not in approaching the virus literally (in the sense of biological analysis or visualisation of its anatomy), but rather in presenting the broader themes evoken by the existence of virus as an posthumanist autonomous entity within contemporary society.

The goal is to point out that the viruses have, and always will be part of our lives. And also to show in a sense that even a virus can be an art.


We accept existing or newly created digital and net artworks by both professional and emerging artists (the quality of the work is decisive).


We understand net art as defined by Rhizome: “as an expansive, hybrid set of artistic practices that overlap with many media and disciplines”, as "art that acts on the network, or is acted on by it." Therefore we seek not only works critically approaching the internet as an artistic medium but also those using informal practices such as selfies or Twitter poems, and the open call is open for works of digital and physical nature (web-based, facebook-based, twitter-based, tumblr-based etc. net art, wi-fi installations, networked art and performance, post-internet videos, photographs, paintings, gifs, objects, graphics, moving image, interactive installations, artistic texts etc.).Submit your artwork proposal (incl. visualisation or documentation) prior to Aug 30 2020 to galerie@xyolomouc.com. Subject “OPEN CALL NET ART”.Selected authors will be contacted during September 2020.
Našimi partnery jsou: Ministerstvo kultury, Nadace pro současné umění, Státní fond kultury ČR, Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Divadlo na cucky, DW7, PAF, jlbjlt.net, ArtMap, StuArt