katalog-2019


Dražební vyhláška a pravidla Benefiční aukce Galerie XY 1 / ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Benefiční aukci pořádá DW7, o.p.s. se sídlem Dolní náměstí 23/42, 77900 Olomouc, IČ: 27025624 (dále jen „dražebník“), a to za účelem získání finančních prostředků pro financování své hlavní činnosti, konkétně na podporu činnosti Galerie XY. V rámci benefiční aukce budou prodávána umělecká díla, která dražebník získal od umělců za symbolickou cenu. Dané umělecké dílo bude prodáno tomu účastníkovi aukce (dražitel), který v rámci aukce daného díla vedle úhrady kupní ceny uměleckého díla poskytne nejvyšší částku.

Místo konání aukce: Divadlo na cucky, Dolní náměstí 23/42, 77900 Olomouc

Datum konání aukce: 14.12.2019

Čas zahájení aukce: 18.00 hodin

Prohlídka předmětů aukce bude umožněna na předaukční výstavě v prostorách Divadla na cucky a Galerie XY od 12.12. v otevíracích hodinách galerie a v den aukce od 16 hodin v místě konání aukce. Výtěžek z této benefiční aukce půjde v celé dosažené výši na činnost Galerie XY. Náklady na realizaci aukce jsou kryté zejména z výtěžku aukce.2 / ZÁKLADNÍ PRAVIDLA


Účastníkem aukce (dražitelem) se může stát každý návštěvník či host na aukci, který se zaregistruje v místě konání aukce (nejdříve v 17,00 hodin v den konání aukce) a který při registraci obdrží dražební číslo. Účastník aukce je povinen doložit svou totožnost pomocí občanského průkazu či cestovního pasu. Účastník aukce se může dát v aukci zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci; za účastníka aukce – právnickou osobu – mohou jednat členové statutárního orgánu a prokuristé, kteří jsou zapsáni ve veřejném rejstříku a svou totožnost doloží občanským průkazem nebo cestovním pasem. Dražebník je oprávněn z vážného důvodu odmítnout registraci účastníka aukce, zejména v případě, pokud se jedná o osobu, která porušila své smluvní závazky vůči dražebníkovi. Účastníkem aukce nesmí být osoby, které nejsou plně způsobilé k právním úkonům. Registrovaný účastník aukce má právo zúčastnit se aukce kteréhokoli předmětu a činit svá podání. Účastník aukce je povinen se při aukci řídit touto vyhláškou, pokyny licitátora a dražebníka a nesmí žádným způsobem narušovat průběh aukce. Dražební jistina není požadována.3 / PŘEDMĚTY AUKCE

Předměty aukce jsou označeny a popsány včetně nejnižšího podání (vyvolávací cena) v aukčním katalogu, který je přílohou této dražební vyhlášky (dále též jen „předmět“ či „předměty“). Předměty se draží v pořadí, v jakém jsou uvedeny v aukčním katalogu. Předměty se draží a vydražitel předmět koupí tak, jak stojí a leží. Dražebník vydražiteli neodpovídá za žádné vady předmětu. Vydražený předmět bude prodán tomu účastníkovi aukce, který v rámci aukce daného předmětu (nad rámec nejnižšího podání) nabídne dražebníkovi poskytnutí nejvyššího peněžité částky.4 / AUKČNÍ KATALOG

Údaje v aukčním katalogu nemají povahu znaleckých posudků. Poškození předmětů běžným časovým opotřebením se v aukčním katalogu neuvádí. Aukční katalog může být rozšířen o dodatek v případě, že se po jeho uzávěrce podaří získat další předměty, které mohou obohatit nabídku aukce. Tento dodatek bude účastníkům aukce k dispozici během prohlídky předmětů. Položky z dodatku k aukčnímu katalogu se draží jako poslední.5 / PRŮBĚH AUKCE

V rámci aukce licitátor vybízí účastníky aukce k podávání závazných nabídek ke koupi předmětu v pořadí uvedeném v katalogu. Po vyvolání předmětu (uvedení stručného popisu a nejnižšího podání) mohou účastníci aukce činit příhozy viditelným zvednutím dražebního čísla. Dražba trvá, pokud účastníci aukce činí příhozy. Výše příhozů je určena tarifem příhozů, který je uveden níže. Učiněnou nabídkou na koupi předmětu (příhozem) je účastník aukce vázán. Podáním nabídky (příhozu) účastník aukce potvrzuje, že se s předmětem aukce řádně seznámil. Nebyla-li přes výzvu licitátora učiněna vyšší nabídka, oznámí licitátor ještě jednou poslední nejvyšší nabídku a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi aukce, který učinil nejvyšší nabídku. Tím je uzavřena smlouva na koupi předmětu za nejnižší podání a kupní smlouva o nabytí díla mezi dražebníkem a tím, kdo učinil nejvyšší nabídku (dále jen „vydražitel“). Učiní-li několik účastníků aukce současně stejně vysoké podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor o tom, komu z nich příklep udělí. Pokud ani po opakované výzvě není učiněno nejnižší podání, považuje se předmět za neprodaný. Výše příhozu se v daném okamžiku řídí dle okamžité dražební ceny/nabídky, a to takto:Okamžitá dražební cena – tarif příhozů:

do 2 000 Kč: 100 Kč
2 000 – 5 000 Kč: 200 Kč
5 000 – 10 000 Kč: 500 Kč
10 000 – 20 000 Kč: 1 000 Kč
nad 20 000 Kč: 2 000 KčBez souhlasu dražebníka není možno v průběhu aukce pořizovat fotografie či jiné zvukové či obrazové záznamy a to s výjimkou fotografií a videí pořizovaných pořadatelem aukce za účelem dokumentace akce. Veškeré případné námitky k průběhu aukce musí být uplatněny ihned, přímo v aukčním sále, jinak se k nim nepřihlíží. Tyto námitky řeší s konečnou platností licitátor v duchu aukčních zvyklostí, zásad poctivosti a spravedlnosti. V případě, že bude při aukci nějaká nabídka omylem přehlédnuta a/nebo k ní nebude z jiného důvodu přihlédnuto a/nebo v případě, kdy se bude licitátor nacházet v omylu ohledně toho, zda určitá nabídka byla či nebyla učiněna, je dražebník oprávněn od již uzavřených smluv odstoupit, a to již v průběhu aukce a/nebo do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Účastníci aukce nemají z tohoto titulu žádné nároky vůči dražebníkovi, s výjimkou nároku na vrácení již uhrazené kupní ceny.6 / NEJVYŠŠÍ PODÁNÍ

Nejvyšší podání se sestává z kupní ceny předmětu v aukci. Nejvyšší podání nelze dodatečně snížit. K nejvyššímu podání není účtována žádná provize.7 / ZPŮSOB ÚHRADY

Vydražitel je povinen uhradit kupní cenu předmětu v hotovosti, kartou či bankovním převodem na účet 207002062/0300 během nebo po dokončení aukce, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne konání aukce. Pokud vydražitel koupí v aukci více předmětů aukce, je dražebník oprávněn přijatou platbu dle svého uvážení použít na úhradu kupní ceny jakéhokoli předmětu koupeného ze strany vydražitele a s tím souvisejícího daru a/nebo na úhradu jakékoli své pohledávky vůči vydražiteli. Nebudou-li kupní cena předmětu uhrazen v plné výši v termínu splatnosti, je dražebník dle své volby oprávněn vymáhat úhradu kupní ceny a/nebo od kupní smlouvy a odstoupit. Vydražitel je povinen v takovém případě uhradit dražebníkovi vzniklou škodu.8 / NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU AUKCE

Vlastnické právo k předmětu přechází na vydražitele okamžikem úplného zaplacení sjednané kupní ceny; tímto okamžikem přechází na vydražitele též nebezpečí škody, zničení a ztráty předmětu. Vydražené předměty budou vydražiteli předány po zaplacení celé kupní ceny, a to na základě potvrzení dražebníka o jejich úhradě, buď v den konání aukce přímo v místě jejího konání, nebo v dalších dnech po předchozí domluvě v prostorách dražebníka na adrese: Dolní náměstí 23/42, 77900 Olomouc.9 / JINÉ ZPŮSOBY DRAŽENÍ

Účastník aukce může dražit i bez své osobní přítomnosti na základě písemné plné moci, kterou zmocní dražebníka k jeho zastoupení v aukci. Tato plná moc musí obsahovat předměty, které chce účastník aukce dražit, identifikované dle aukčního katalogu, a nejvyšší podání (nákupní limit), který je dražebník v zastoupení účastníka aukce oprávněn u daného předmětu učinit. Formulář plné moci je třeba doručit pořadateli aukce osobně nebo poštou na adresu:

Dolní náměstí 23/42,
77900 Olomouc

případně emailem na adresu: galerie@xyolomouc.com, a to do 14. 12. 2019 do 12:00 hodin. Formulář je také možné odevzdat osobně v místě konání aukce 14.12 2019 od 16 do 17.45 hodin. Formulář plné moci je přílohou této vyhlášky nebo ke stažení v elektronické podobě na aukčním webu: www.xyolomouc.com/aukce.
ĉ
Mary Meixner,
11. 12. 2019 5:06